2/3/2022
VIA 904
Mile 62.82 CN Guelph Sub, Kitchener, Ontario
2/3/2022
Photo by Carson Wiebe
           
VIA 3313
Mile 62.82 CN Guelph Sub, Kitchener, Ontario
2/3/2022
Photo by Carson Wiebe
 
VIA 3329
Mile 62.82 CN Guelph Sub, Kitchener, Ontario
2/3/2022
Photo by Carson Wiebe
 
VIA 3359
Mile 62.82 CN Guelph Sub, Kitchener, Ontario
2/3/2022
Photo by Carson Wiebe
VIA 3455
Mile 62.82 CN Guelph Sub, Kitchener, Ontario
2/3/2022
Photo by Carson Wiebe