C&O Flat Cars
               
     
CO 912357
St. Thomas, Ontario
8/24/2004
Chris Gallow